Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op Autotheoriecursus.com
1. Algemeen
a. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Autotheoriecursus.com.
b. Opleidingen zijn alle opleidingen die worden aangeboden door Autotheoriecursus.com en alle aangesloten ondernemingen. Een opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte en/of een praktijkgedeelte.
c. Een cursist is ieder natuurlijk persoon die deelneemt aan een of meerdere opleidingen zoals genoemd in a.

2. Inschrijving
a. Inschrijving voor een opleiding door een cursist is uitsluitend mogelijk via het door Autotheoriecursus.com uitgegeven inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier moet volledig ingevuld en ondertekend worden door de cursist en als zodanig teruggestuurd worden naar Autotheoriecursus.com.
b. Zodra het volledig door de cursist ingevulde en ondertekende inschrijfformulier is ontvangen door Autotheoriecursus.com, is de inschrijving definitief.
c. Zodra het volledig door de cursist ingevulde en ondertekende inschrijfformulier is ontvangen door Autotheoriecursus.com na aanvang van de eerste les van de opleiding, dan wordt de inschrijving beschouwd als definitief bij aanvang van de eerste les van de opleiding.
d. Een cursist kan zich inschrijven voor een of meer opleidingen bij Autotheoriecursus.com.
e. Autotheoriecursus.com behoudt het recht om toegang tot een of meerdere opleidingen door een cursist te weigeren op basis van eigen motivatie.

3. Betaling
a. Betaling van opleidingskosten geschieden per automatische incasso. Toestemming voor automatische incasso wordt gegeven bij inschrijving voor een opleiding. De cursist wordt geacht om over voldoende saldo te beschikken ten tijde van de automatische incasso. Bij stornering worden de opleidingskosten per keer vermeerderd met €20,- administratiekosten.
b. Wanneer de door de cursist verschuldigde opleidingskosten nog niet op de rekening van staat bij Van Buuren Opleiding bij aanvang van de eerste les van de opleiding, dan behoudt Autotheoriecursus.com zich het recht om de cursist om een betaalbewijs te vragen bij aanvang van de eerste les van de opleiding. Kan de cursist geen betaalbewijs overleggen, dan behoudt Autotheoriecursus.com zich het recht om toegang tot de les te ontzeggen voor de cursist.
c. Zolang er niet aan de door de cursist verschuldigde betalingsverplichting is voldaan, dan wordt de cursist tot nadere aankondiging beschouwd als in gebreke. Alle kosten van de te incasseren vordering door Autotheoriecursus.com bij de cursist komen voor de rekening van de cursist in gebreke, tot er aan de betalingsverplichting is voldaan. Hieronder vallen zowel buitenechtelijke kosten als gerechtelijke kosten. Buitenechtelijke kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van €75,- met een vermeerdering van btw. Ook is de cursist in gebreke een rente verschuldigd van 2% per maand waarbij een gedeelte van de maand wordt meegerekend als gehele maand bij de berekening van de door de cursist in gebreke verschuldigde rente. Ongeacht de opmerking of aantekening die door de cursist in gebreke wordt geplaatst bij een betaling zal iedere betaling in de volgende orde in mindering worden gebracht op de openstaande rekening van de cursist in gebreke bij Autotheoriecursus.com:

  1. Executiekosten
  2. Buitenechtelijke kosten en gerechtelijke kosten
  3. Rente
  4. Schade
  5. Hoofdsom

d. Wanneer het door Autotheoriecursus.com beschikbaar gestelde inschrijfformulier een medeondertekening ondergaat dan zal Autotheoriecursus.com de verschuldigde betalingsverplichting leggen bij de medeondertekenaar, tenzij nadrukkelijk op het door Autotheoriecursus.com beschikbaar gestelde inschrijfformulier wordt vermeld dat de verschuldigde betalingsverplichting en de bijbehorende factuur aan de cursist toegezonden moet worden. In het geval dat de medeondertekenaar ongeacht de omstandigheden in gebreke is ten aanzien van de betalingsverplichting aan Autotheoriecursus.com, dan zal de verantwoordelijkheid voor de betalingsverplichting evenals mogelijke aanvullende kosten neergelegd worden bij de cursist. De medeondertekenaar als de cursist dragen de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de aan Autotheoriecursus.com verschuldigde betalingsverplichting te voldoen.

4. Annulering
a. Wanneer een cursist overgaat tot annulering van een theoretische opleiding of een praktische opleiding, dan wordt de gehele aan Autotheoriecursus.com betalingsverplichting in rekening gebracht, tenzij anders bepaald onder 4. Indien er gebruik is gemaakt van kortingen, dan zullen dergelijke kortingen komen te vervallen.
b. Wanneer een cursist overgaat tot opzegging van een opleiding, dan dient dit plaats te vinden door middel van aangetekend schrijven per brief met bericht van ontvangst aan de vestiging waar de opzegging aan gericht is.
c. Wanneer een cursist overgaat tot opzegging van een praktische (rij)les, dan dient dit plaats vinden door middel van telefonische kennisgeving aan de vestiging waar de opzegging aan gericht is.
d. Wanneer een cursist overgaat tot opzegging van praktische (rij)les en dit plaatsvindt tot uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan de praktische (rij)les, dan wordt er geen betalingsverplichting in rekening gebracht voor deze praktische (rij)les. Wanneer een cursist overgaat tot opzegging van praktische (rij)les en dit plaatsvindt binnen 2 werkdagen voorafgaand aan de praktische (rij)les, dan wordt er een betalingsverplichting in rekening gebracht voor deze praktische (rij)les. Uitzonderingen hierop zijn zaken die plaatsvinden in dezelfde periode en vallen onder de volgende noemers: overlijden van bloed- of aanverwanten van de cursist tot in de tweede graad, of een spoedopname van de cursist in het ziekenhuis. Bij de eerste aanvraag door autotheoriecursus.com moet hiertoe een bewijs van spoedopname overlegd worden.
e. Wanneer een cursist overgaat tot opzegging van een praktische opleiding en hiervoor een betalingsverplichting in rekening wordt gebracht, dan is de cursist het volgende verschuldigd:
– Het gehele opleidingsgeld binnen 2 weken voor aanvang van de praktische opleiding
– 70% van het opleidingsgeld in de periode van 3 tot en met 4 weken voor aanvang van de praktische opleiding
– 65% van het opleidingsgeld in de periode van 5 tot en met 6 weken voor aanvang van de praktische opleiding
– 50% van het opleidingsgeld in de periode tot en met 7 weken voor aanvang van de praktische opleiding
f. Wanneer een cursist overgaat tot opzegging van een theoretische opleiding en dit plaatsvindt tot uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de theoretische opleiding, dan wordt er geen betalingsverplichting in rekening gebracht voor deze theoretische opleiding. Wanneer een cursist overgaat tot opzegging van een theoretische opleiding en dit plaatsvindt binnen 2 weken voorafgaand aan de theoretische opleiding, dan wordt er een betalingsverplichting in rekening gebracht voor deze theoretische opleiding.
g. Het opzeggen van een opleiding die reeds is aangevangen is niet mogelijk. Uitzonderingen hierop zijn de diagnose met een ziekte of aandoening die het onverantwoord of onmogelijk maakt om de cursist een voertuig te laten besturen, of wanneer de cursist als gevolg van een niet-voorziene verhuizing op een afstand van meer dan 60 kilometer van de locatie van de opleiding is komen te wonen. Voor beide uitzonderingen behoudt Autotheoriecursus.com zich het recht om een doktersverklaring of een bewijs van inschrijving bij het bevolkingsregister van de nieuwe woonplaats op te vragen.
h. In het geval van overlijden van de cursist wordt de opleiding als beëindigd verklaard en zal Autotheoriecursus.com vanaf dat moment geen verdere opleidingskosten in rekening brengen.
i. Bij een naar inschatting Autotheoriecursus.com onvoldoende deelname aan een opleiding behoudt Autotheoriecursus.com zich het recht de betreffende opleiding te annuleren. Indien mogelijk zal Autotheoriecursus.com de voor de betreffende opleiding ingeschreven cursisten een vervangende opleiding op een andere plaats en/of tijdstip aanbieden, waar de ingeschreven cursist op basis van vrijwilligheid aan kan deelnemen. Indien de ingeschreven cursist niet wenst deel te nemen aan de vervangende cursus, dan is de ingeschreven cursist niet een betalingsverplichting verschuldigd aan Autotheoriecursus.com.

5. Aansprakelijkheid
a. Autotheoriecursus.com is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen, tenzij dwingend vastgesteld in de wet.
b. Autotheoriecursus.com behoudt zich het recht om als gevolg van overmacht af te wijken van vastgestelde opleidingsdata. Autotheoriecursus.com is hierbij niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende kosten voor de cursist, waaronder reiskosten en kosten voor niet-gewerkte uren.
c. Autotheoriecursus.com is niet aansprakelijk voor succes van de cursist in een opleiding. Dit betekent dat de cursist zelf verantwoordelijk is voor het niet tijdig behalen, het niet juist afleggen dan wel het deelnemen of het niet tijdig of zonder goed gevolg afsluiten van respectievelijk toetsen, certificaten en examens.
d. Autotheoriecursus.com is niet aansprakelijk voor door de cursist opgelopen lichamelijke of materiële schade gedurende een opleiding of les. Hierop wordt een uitzondering gemaakt wanneer de verzekering van Autotheoriecursus.com dekking biedt voor de schade en deze niet onder het eigen risico van Autotheoriecursus.com valt.

6. Verplichtingen voor cursisten
a. Bij adreswijzigingen gedurende een opleiding is een cursist verplicht om deze wijzigingen binnen 2 weken voor de inwerkingtreding ervan schriftelijk door te geven aan de locatie waar de opleiding gevolgd wordt.
b. Een cursist verklaart bij deelname aan een opleiding dat hij of zij de wettelijke minimumleeftijd voor het onder toezicht besturen van een lesvoertuig heeft behaald. Hierbij gelden de volgende minimumleeftijden: bromfiets 16 jaar, auto (momenteel) 16,5 jaar, overige lesvoertuigen 18 jaar. Tevens verklaart de cursist dat zijn of haar bevoegdheid om een motorvoertuig te besturen niet door een rechterlijke macht is ontzegd of dat zijn of haar rijbewijs door de rechterlijke macht is ingevorderd.
c. Een cursist is verplicht om tijdens lesuren het rijbewijs B bij zich te hebben wanneer een opleiding bij Autotheoriecursus.com wordt gevolgd voor rijbewijs C, D, E en/of BE. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt geheel bij de cursist zelf en niet bij Autotheoriecursus.com. Evenzo is een cursist verplicht om tijdens lesuren een geldig theoriecertificaat bij zich te hebben wanneer een opleiding bij Autotheoriecursus.com wordt gevolgd voor rijbewijs A. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt geheel bij de cursist zelf en niet bij Autotheoriecursus.com.

7. Inhoud van de opleidingen
Autotheoriecursus.com behoudt zich het recht om wijzigingen toe te brengen in de omschrijvingen van zowel de inhoud als de opzet van opleidingen. Wijzigingen zijn daarom te allen tijde voorbehouden. Autotheoriecursus.com kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer aan cursisten verstrekte informatie afwijkt van de daadwerkelijke inhoud en opzet van opleidingen.

8. Klachten, geschillen en toepasselijk recht
a. Cursisten hebben het recht klachten in te dienen bij Autotheoriecursus.com. Dergelijke klachten kunnen gericht worden aan de vestigingsmanager te Ermelo. Wanneer een cursist van mening is dat zijn of haar klacht niet of onvoldoende in behandeling wordt genomen, dan kan er contact opgenomen worden met de algemeen directeur van Autotheoriecursus.com.
b. Als cursisten een geschil ervaren met Autotheoriecursus.com, dan wordt dit geschil erkend mits de cursist het geschil nadrukkelijk kenbaar heeft gemaakt aan de wederpartij. Tenzij de kantonrechter bevoegd is, zal de bevoegde burgerlijke rechter in het betreffende ambtsgebied van de vestiging van Autotheoriecursus.com waarmee het geschil is ervaren besluiten over het geschil. Hieronder vallen alle soorten geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de te volgen of de gevolgde opleiding van Autotheoriecursus.com.
c. Het Nederlands recht is van toepassing op iedere aanbieding of overeenkomst en de uitvoering ervan.